Vårt Skandiauppdrag

Skandias Hälsoförsäkringar

SRC ansvarar för samtliga tjänsteleveranser inom Skandias Hälsoförsäkringar i Sverige.

Hälsoförsäkringen omfattar förebyggande insatser eller stöd för arbetsåtergång vid sjukskrivning för dig som individ, till exempel:

 • Hälso- och rehabvägledning
 • Samtalsterapi hos psykolog/psykoterapeut
 • Fysioterapi
 • Arbetsterapi
 • Yrkeslivsplanering™
 • Ergonomi
 • Bedömning av specialistläkare
 • Planeringsmöten

Vilka insatser och omfattningen av dem beror på vilken Hälsoförsäkring i Skandia som är tecknad.

Du som har Skandias Hälsoförsäkring kan kontakta Skandias Hälsosluss på 0771-51 55 10

Till Hälsoslussen kan du ringa om du behöver stöd till exempel om du känner dig stressad, har värk eller är nedstämd. Det spelar ingen roll om problemen är arbetsrelaterade eller privata.

Individ & Hälsa

Insatserna i Skandias Hälsoförsäkring ger stöd till dig som individ med syftet att:

 • Skapa hållbar hälsa och arbetsförmåga.
 • Minska risken för sjukfrånvaro.
 • Förstärka samordningen av olika insatser under sjukskrivning och i samband med arbetsåtergång.

Hälso- och rehabvägledning

På SRC samordnar, följer och utvärderar en hälso- och rehabvägledare alla insatser i det team som tillhandahålls för dig som individ. Samordningen innefattar även de kompletterande insatser som kan behövas utöver teamet. Detta kan innebära aktiv kontakt och samverkan med tex försäkringskassa, behandlingsansvarig läkare och andra involverade vårdgivare.

Den första kontakten med hälso- och rehabvägledaren ger dig gott om tid att beskriva din hälso- och livssituation, arbets- eller arbetslivssituation vilken ligger bakom behovet av hjälp och stöd.

I uppdraget ingår att stödja, inspirera och motivera dig till kloka och välgrundade val avseende din hälsa och arbetsliv. När behov finns att samverka med arbetsgivaren ska hälso- och rehabvägledaren skapa bästa möjliga förutsättningar för att involvera personalansvariga på din arbetsplats.

Hälso- och rehabvägledaren inom SRC är leg. fysioterapeut, leg. arbetsterapeut eller leg. sjuksköterska med erfarenhet från arbete med arbetslivsinriktad- och medicinsk rehabilitering, hälsa och livsstil samt fysisk aktivitet.

Psykologsamtal / Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Om kontakten med hälso- och rehabvägledaren föranletts av t ex stressrelaterade besvär, ångest, oro, trötthet, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller en känsla av otillräcklighet, oavsett om besvären är arbets- eller privatrelaterade, föreslås ofta en bedömning av en leg psykolog eller leg psykoterapeut.

Arbetssättet är strukturerat och målinriktat, samarbetet är aktivt och fokus ligger på “här och nu” och på samspelet mellan individ och omgivning. Ofta får nya tankar och beteenden eller färdigheter prövas eller övas mellan besöken.

Alla våra psykologer/psykoterapeuter är legitimerade och har en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Kognitiv Beteendeterapi är en evidensbaserad metod som lämpar sig mycket väl för hälsofrämjande insatser utifrån de nämnda upplevda besvären.

Fysioterapi

Vid behov av fysioterapi väljs fysioterapeut med specialisering som matchar din besvärsbild, till exempel specialisering inom McKenzie eller ortopedisk manuell terapi (OMT) för dig med rygg- eller ledbesvär eller basal kroppskännedom för dig med stressrelaterade besvär. Leg. fysioterapeut ställer diagnos och gör en bedömning av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, behandlar besvären och undervisar om hur återfall kan förebyggas.

Arbetsterapi

Vardagens aktiviteter, hur de utförs och upplevs kan utgöra riskfaktorer för ohälsa. Arbetsterapeuten kan genom analys och omstrukturering av aktivitetsmönster hjälpa dig uppnå en mer hälsosam och hanterlig balans mellan vardagens olika sysslor, både gällande arbete, fritid och återhämtning. Arbetsterapeut kan bedöma kognitiva nedsättningar och dess påverkan på aktivitetsutförande. Stöd erbjuds i from av strategier eller råd kring hjälpmedel för att underlätta eller kompensera för nedsättningarna.

Arbetsterapeut kan även göra en analys av arbetsuppgifters innehåll och krav samt dina hinder och resurser i förhållande till dessa. Bedömningen görs genom intervju, enkät och observation i arbete. Du får stöd i att tydliggöra förmågor och begränsningar och att formulera realistiska arbetsrelaterade mål. Detta kan utgöra ett stöd vid planering av återgång i arbete med eventuella rekommendationer av vilka anpassningar som kan behöva göras.

Alla våra arbetsterapeuter är legitimerade.

Ergonomi

Ergonomen utför arbetsplatsbedömning i syfte att ge förslag på åtgärder som optimerar den fysiska utformningen, för att förebygga belastningsrelaterade besvär.

Arbetsteknik, arbetsställningar och arbetsmiljö bedöms i relation till dina förutsättningar. Ergonomen ger därefter rekommendationer gällande justeringar på plats, instruerar om lämplig arbetsteknik samt föreslår vid behov ytterligare åtgärder för anpassning.

Samtliga ergonomer har grundutbildning som Leg. fysioterapeut eller Leg. arbetsterapeut med vidareutbildning till ergonom.

Yrkeslivsplanering™

Yrkeslivsplaneringen ger dig möjlighet att reflektera kring sina resurser, drivkrafter och förutsättningar mot jobbets krav och möjligheter. Detta kan ge inspiration till nya aktiva val eller mål i det aktuella arbetet eller för yrkeslivet i stort.

Vid en pågående sjukskrivning kan yrkeslivsplaneringen fungera som en viktig del av rehabiliteringsprocessen. Med en tydlig och aktuell bild av dig själv och din yrkesroll ges du förutsättningar att identifiera kloka och hållbara alternativ vid en arbetsåtergång eller vid behov av en omställning i arbetslivet.

Samtliga yrkeslivsplanerare har utbildning inom metodiken Biologdesignern.

Specialistläkarbedömning

Ibland är det värdefullt att få en medicinsk bedömning av de aktuella besvären av en specialistläkare, t.ex. en psykiatriker, en neurolog eller en ortoped. Undersökning av specialistläkare kan leda till en bedömning av anpassnings- och rehabiliteringsbehov samt ett klarläggande av medicinska förutsättningar för arbete. Omfattar ej vård dvs kan ej sjukskriva, utreda, remittera eller skriva ut recept.

Såväl specialistläkarens, som övriga teamets bedömningar, kan vid behov komplettera det medicinska underlaget för den sjukskrivande läkarens ställningstaganden på en vårdcentral eller motsvarande.