Logotype

Organisation & Hälsa

En hälsosam organisation ger framgångsrika företag

SRC ger företagsledningar och chefer stöd i deras utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta sker genom kunskaps- och kompetensutveckling, organisationsutveckling, professionellt stöd såväl proaktivt som vid olika händelser som påverkar företagets verksamhet.

Ohälsa och sjukfrånvaro i svenskt arbetsliv belastar såväl företags- och privatekonomin som de offentliga och privata försäkringssystem. Vårt proaktiva strategiska arbete med inriktning på hälsa ger företaget förutsättningar att identifiera såväl risk- som friskfaktorer och effektivisera sina processer.

Företagsutbildningar och chefsstöd

Vi erbjuder seminarier riktade till såväl medarbetare och chef som företagsledning med olika teman på ”Tidiga signaler på ohälsa”. Seminarierna har ett beteendeinriktat perspektiv och är företagsanpassade. Vi vill främja en hälsosam arbetssituation och en arbetsmiljö som skapar hållbar hälsa. Ett par exempel:

  • Stress och tidiga tecken på stress.
  • Sömnproblem samt vikten av återhämtning.

Vi skräddarsyr även olika former av chefsstöd helt utifrån företagets önskemål och behov. Det kan vara konkreta råd till chefer i specifika ärenden, rehabilitering, krishantering, fokus på sjukfrånvaro eller stöd vid arbetsåtergång för en medarbetare.

Krisstöd och konflikthantering

Vi kan t ex erbjuda professionellt stöd vid trauma som drabbat en organisation och stöd vid konflikter inom en arbetsgrupp.

Syftet med konflikthanteringen är att ge ett adekvat stöd i en specifik situation samt att hjälpa individ, grupp och organisation att utveckla sin förmåga att hantera kriser, motsättningar och konflikter. Stödet vid konflikthantering utformas och anpassa i samråd med företagsledningen och skräddarsys utifrån företagets behov.

Krisstöd och krishantering för företag med Skandias krisstödsförsäkring, omfattar såväl stöd till ledningsansvariga vid en kris, avlastningssamtal i grupp efter ett trauma samt individuell korttidsterapi.

Ergonomi arbetsmiljö

Våra ergonomer ger stöd i såväl teoretisk som praktisk kunskap i belastningsergonomi och arbetsteknik. Vanligen levereras tjänsten för arbetsgrupper som en kombination av ett seminarium som efterföljs av en rond i arbetsmiljön. Detta ger företaget kunskap om förbättringsmöjligheter i den ergonomiska arbetsmiljön och medarbetaren bättre möjligheter att optimera arbetsteknik och att lära sig att använda arbetsplatsens utrustning på ett ergonomiskt sätt så att risken för belastningsrelaterade besvär kan minskas.

 

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map