Logotype

Individ & Hälsa

Ett hälsosamt yrkesliv ger möjligheter

Vi arbetar med företag och organisationer, medarbetare och chefer som behöver hjälp och stöd av våra specialister inom arbetsmiljö och hälsa. Vårt fokus är tidiga insatser vid begynnande ohälsa, rehabilitering och sjukfrånvaro. Insatserna ger stöd till medarbetare och chefer med syftet att:

  • Skapa hållbar hälsa och arbetsförmåga.
  • Minska risken för sjukfrånvaro.
  • Förstärka samordningen av olika insatser under sjukskrivning och i samband med 
arbetsåtergång.

Hälso- och rehabvägledning

På SRC samordnar en hälso- och rehabvägledare alla insatser i det team som tillhandahålls för varje individ.

Den första kontakten med hälso- och rehabvägledaren ger individen gott om tid att beskriva sin hälso- och livssituation, arbets- eller arbetslivssituation vilken ligger bakom behovet av hjälp och stöd.

Samordningen innefattar även de kompletterande insatser som kan behövas utöver teamet. Detta kan innebära aktiv kontakt och samverkan med såväl arbetsgivare, försäkringskassa, behandlingsansvarig läkare och andra involverade vårdgivare.

Hälso- och rehabvägledare ger också vägledning inom områden som arbetsmiljö, arbetsliv, olika försäkringssystem, privata/offentliga vårdgivare och andra hälso- eller beteendeinriktade tjänster. I uppdraget ingår att stödja, inspirera och motivera individen till kloka och välgrundade val avseende sin hälsa och sitt arbetsliv. När behov finns att samverka med arbetsgivaren ska hälso- och rehabvägledaren skapa bästa möjliga förutsättningar för att involvera personalansvariga på individens arbetsplats.

Hälso- och rehabvägledaren inom SRC är leg. fysioterapeut eller leg. arbetsterapeut med erfarenhet från arbete med hälsa och livsstil, fysisk aktivitet och träning, arbetslivsinriktad- och medicinsk rehabilitering.

Psykologsamtal/Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Om kontakten med hälso- och rehabvägledaren föranletts av t ex stressrelaterade besvär, ångest, oro, trötthet, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller en känsla av otillräcklighet, oavsett om besvären är arbets- eller privatrelaterade, föreslås ofta en bedömning av en leg psykolog eller leg psykoterapeut.  
Fokus för psykologsamtalet ligger på att:

  • Utveckla personliga färdigheter och förhållningssätt.
  • Förändra tankar, vanor och beteenden för att minska besvären.
  • Utveckla hållbara strategier att hantera olika situationer.
  • Öka självmedvetenheten.

Arbetssättet är strukturerat och målinriktat, samarbetet är aktivt och fokus ligger på “här och nu” och på samspelet mellan individ och omgivning. Ofta får nya tankar och beteenden eller färdigheter prövas eller övas mellan besöken. Målet är att individen ska kunna arbeta vidare på egen hand och fullfölja påbörjade förändringar.

Alla våra psykologer/psykoterapeuter är legitimerade och har en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Kognitiv Beteendeterapi är en evidensbaserad metod som lämpar sig mycket väl för hälsofrämjande insatser utifrån de nämnda upplevda besvären.

Fysioterapi

Leg. fysioterapeut väljs med den specialisering som matchar individens besvärsbild, till exempel specialisering inom McKenzie eller ortopedisk manuell terapi (OMT) för individer med rygg- eller ledbesvär eller basal kroppskännedom för individer med stressrelaterade besvär. Leg. fysioterapeut ställer diagnos och gör en bedömning av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, genomför en behandling av besvären och undervisar individen om hur återfall kan förebyggas.

Vid behov föreslår fysioterapeuten kompletterande insatser, till exempel en ergonomisk utredning på arbetsplatsen.

Ergonomi

Ergonomen utför en arbetsplatsutredning där arbetsmiljön bedöms i relation till den enskildes förutsättningar. Ergonomen formulerar därefter förslag på insatser samt föreslår vid behov åtgärder för anpassning av arbetsplatsen och ger rekommendationer om lämplig arbetsteknik.

Samtliga ergonomer har grundutbildning som Leg. fysioterapeut eller Leg. arbetsterapeut med vidareutbildning till ergonom.

Yrkeslivsplanering TM

Tjänsten ger individen ett professionellt stöd att reflektera kring sin arbetsvardag utifrån en beprövad metodik. Syftet är att minska risken för ohälsa och sjukskrivning. Yrkeslivsplaneringen ger individen möjlighet att reflektera kring sina resurser, drivkrafter och förutsättningar mot jobbets krav och möjligheter. Detta kan ge inspiration till nya aktiva val eller mål i det aktuella arbetet eller för yrkeslivet i stort.

Vid en pågående sjukskrivning kan yrkeslivsplaneringen fungera som en viktig del av rehabiliteringsprocessen. Med en tydlig och aktuell bild av sig själv och sin yrkesroll ges den enskilde förutsättningar att identifiera kloka och hållbara alternativ vid en arbetsåtergång eller vid behov av en omställning i arbetslivet.

Specialistläkarbedömning

Ibland är det värdefullt att få en medicinsk bedömning av de aktuella besvären av en specialistläkare, t.ex. en psykiatriker, en neurolog eller en ortoped. Undersökning av specialistläkare kan även leda till en bedömning av anpassnings- och rehabiliteringsbehov samt ett klarläggande av medicinska förutsättningar för arbete.

Såväl specialistläkarens, som övriga teamets bedömningar, kan vid behov komplettera det medicinska underlaget för den sjukskrivande läkarens ställningstaganden på en vårdcentral eller motsvarande.

 

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map