Logotype

Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitetsarbetet på SRC går som en röd tråd genom hela företaget och syftar till att vi uppfyller vårt åtagande och alltid leverera bästa kvalitet vid varje tillfälle.

Sedan 2002 använder vi kvalitetssystemet Committment Quality Management, CQM, i vårt förbättringsarbete. CQM är en enkel metod som utgår från att kvalitetsarbete är en kontinuerlig del av det löpande arbetet.

Samtliga medarbetare är engagerade i ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Vi följer upp och utvärderar våra insatser regelbundet.

Resultatuppföljning
Inom SRC följer vi genom enkäter tre huvudområden

 • klientnöjdhet
 • kundnöjdhet
 • effekter och nyttan av våra insatser

Vi har ett system för att följa, rapportera och åtgärda avvikelser som kan uppstå i verksamheten.

Miljöpolicy
Enligt SRC:s policy medverkar vi till en uthållig och hälsosam arbets- och livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Vi vill

 • ständigt förbättra vårt miljöarbete så att koldioxidutsläpp minskar
 • som lägst uppfylla kraven i lagar, förordningar och avtal
 • ta miljöhänsyn vid val av material, produkter, metoder och tjänster
 • ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor
 • utveckla ett miljöledningssystem som möjliggör förbättringar och god dokumentation av vårt miljöarbete
 • öppet redovisa vårt miljöarbete.

Miljömål 2016
Minska koldioxid från transporter genom

 • taxiresor med miljöbilar och ökat nyttjande av kommunala färdmedel
 • transport mellan företagets kontor i Stockholm och Göteborg till 90% med tåg.

Minska elförbrukning genom att

 • stänga av kontorsapparater nattetid
 • installera lågenergilampor och lysrör
 • beakta energiförbrukning vid inköp av nya kontorsapparater.

Källsortering utvidgas och omfattar

 • papper, wellpapp, glas, metall, batterier, lysrör, toner till skrivare m fl.

Ökad användning av miljömärkta varor, t ex

 • kontorsutensilier, rengöringsmedel, papper, kaffe, mjölk, te m fl.

 

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map