Logotype

Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitetsarbetet på SRC går som en röd tråd genom hela företaget och syftar till att vi uppfyller vårt åtagande och alltid leverera bästa kvalitet vid varje tillfälle.

Sedan 2002 använder vi kvalitetssystemet Committment Quality Management, CQM, i vårt förbättringsarbete. CQM är en enkel metod som utgår från att kvalitetsarbete är en kontinuerlig del av det löpande arbetet.

Samtliga medarbetare är engagerade i ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Vi följer upp och utvärderar våra insatser regelbundet.

Resultatuppföljning
Inom SRC följer vi genom enkäter tre huvudområden

 • klientnöjdhet
 • kundnöjdhet
 • effekter och nyttan av våra insatser

Vi har ett system för att följa, rapportera och åtgärda avvikelser.

Miljöpolicy
Enligt SRC:s policy medverkar vi till en uthållig och hälsosam arbets- och livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Vi vill

 • ständigt förbättra vårt miljöarbete så att koldioxidutsläpp minskar
 • som lägst uppfylla kraven i lagar, förordningar och avtal
 • ta miljöhänsyn vid val av material, produkter, metoder och tjänster
 • ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor
 • utveckla ett miljöledningssystem som möjliggör förbättringar och god dokumentation av vårt miljöarbete
 • öppet redovisa vårt miljöarbete.

Miljömål 2019

Minska koldioxid från transporter och elförbrukning genom att

 • samtliga taxiresor inom företaget ska ske med företag som har miljöbilar
 • öka nyttjandet av kommunala färdmedel
 • stimulera till cykling/promenader till och från arbetet och mellan lokalkontor när möjligt
 • persontransporterna mellan företagets kontor på olika orter ska i största möjliga omfattning ske med tåg; minst till 95 %
 • genomföra videomöten när så är möjligt som alternativ till resor
 • förmånsbilar i företaget ska vara s k hybrid- eller andra miljöklassade bilar

Minska miljöbelastning genom att

 • när det är möjligt ska ekologiska och närproducerade produkter väljas
 • inga köttprodukter serveras till den gemensamma frukosten
 • veganska och vegetariska alternativ erbjuds vid samtliga tillfällen då mat serveras
 • standardinställning för dubbelsidiga utskrifter samt inställning gjord för att bekräfta utskriften på skrivaren och därmed undvika att utskrifter inte blir upphämtade.

Minskad elförbrukning genom att

 • datorer, skrivare, kopiatorer och andra kontorsapparater stängs av nattetid, samt att generellt använda lågenergilampor och lysrör
 • elförbrukningen följs årsvis för att kontrollera att elanvändningen minskar (i relation till verksamheten)
 • hänsyn tas till beräknad elförbrukning vid nyanskaffning av elteknisk utrustning
 • när det är möjligt ska TCO-miljömärkta elektronikprodukter väljas

Fortsatt och utökad källsortering:

 • källsortering av papper, wellpapp, plast, glas, metall, batterier, lysrör, toners till skrivare ska genomföras på samtliga enheter. Lokala variationer förekommer beträffande vad som kan sorteras
 • förbättrad följsamhet i sorterandet

Miljöledningssystemet i organisationen:

 • SRC ska ha en miljösamordnare för hela verksamheten, vars ansvarsområde ska definieras
 • lokalt miljöansvariga utses och deras ansvarsområden definieras
 • miljösamordnaren bildar en miljögrupp tillsammans med de lokalt miljöansvariga och är sammankallande
 • lagar och förordningar inom miljöområdet sammanställs av miljösamordnaren
 • en avstämning av genomfört miljöarbete redovisas tillsammans med ett förslag till miljöhandlingsplan för nästkommande år, och tillställs ledningsgruppen för beslut under november månad
 • en analys av måluppfyllelse avseende föregående år samt diskussion kring kommande insatser gällande miljöarbetet, t ex under framtida APT, görs i januari
 • diskussion förs med ledningsgruppen inför programpunkter på APT

 

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map