Vårt Skandiauppdrag

Skandias hälsoförsäkringar

SRC ansvarar för samtliga tjänsteleveranser inom Skandias Hälsoförsäkringar i Sverige.

Hälsoförsäkringen omfattar förebyggande insatser eller stöd för arbetsåtergång vid sjukskrivning. Vilka insatser och omfattningen av dem beror på vilken Hälsoförsäkring i Skandia som är tecknad.

Om ni har Skandias Hälsoförsäkring kan du som arbetsgivare kontakta Hälsoslussen på 077151 55 10 om du behöver stöd i frågor som gäller en medarbetares hälsa.

För mer information, se Skandias hemsida.

Hälsokedjans arbetsmiljö- och hälsotjänster

På uppdrag från Skandia ansvarar vi för samordningen av Hälsokedjans arbetsmiljö- och hälsotjänster som levereras av SRC och noggrant utvalda samarbetspartners. Tjänsterna nedan erbjuds till er som har försäkringar i Skandia för alla anställda.

 • Hälsostrategisk rådgivning
 • Organisatorisk- och social arbetsmiljö
 • Digitala verktyg för organisationsutveckling
 • Arbetsmiljö- och medarbetarenkät
 • Chefsstöd
 • Krishantering
 • Sjuk- och friskanmälan
 • Konflikthantering
 • Livsstils- och hälsokartläggning
 • Allmän hälsoundersökning
 • Ergonomiföreläsning/rond
 • Föreläsningar/workshops
 • Inspirationsföreläsning
 • Beroendeutredning/behandling
 • Betalsystem för motion och friskvård
 • Konsulttjänst inom arbetsrätt och/eller HR-frågor
 • Mindfulness
 • Motion/massage på arbetsplatsen
 • Hjärt- och lungräddning

Arbetsmiljö- och hälsotjänsterna samverkar med Skandias hälso- och privatvårdsförsäkringar. Om hälsorisker identifieras i samband med leverans av tjänsterna, kan företagets medarbetare få snabb kontakt och hjälp via Skandias Hälsosluss beroende på vilka försäkringar som är tecknade hos Skandia.

Är du Skandiakund och intresserad av Hälsokedjans arbetsmiljö- och hälsotjänster är du väl­kommen att kontakta Hälsoslussen på 077151 55 10 alternativt via vår e-plattform E-tjänster.

Företagstjänster

En hälsosam organisation ger framgångsrika företag

SRC vill bidra till att skapa friska arbetsplatser, med låg sjukfrånvaro. Genom att förebygga ohälsa och främja hälsa skapas förutsättningar för en god arbetsmiljö.

SRC:s breda kompetens och långa erfarenhet gör oss till en unik samarbetspartner. Vi arbetar proaktivt med chefer och medarbetare för att förebygga och åtgärda ohälsa.

Tjänsterna nedan levererar Sophiahemmet Rehab Center inom ramen för Hälsokedjans arbetsmiljö- och hälsotjänster.

Hälsostrategisk rådgivning

Tjänsten syftar till att kartlägga hur ni som företag följer lagstiftningens direkta krav inom arbetsmiljöområdet, hur väl ni arbetar efter föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete och om ni arbetar förebyggande i arbetsmiljöfrågor. Kartläggningen görs digitalt och med stöd av hälsostrategisk rådgivare.

Medarbetarundersökning

Digital medarbetarenkät/arbetsmiljöenkät med frågor inom fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Chefsstöd

Tjänsten syftar till att stödja ledare/chefer att utveckla sitt ledarskap under handledning av leg. psykolog. Exempel på områden.

 • Hantera svåra medarbetarsamtal.
 • Kommunikation chef – medarbetare
 • Stresshantering i arbetsrelaterade situationer, hantera egna och andras krav och förväntningar.
 • Arbeta med tydliga målsättningar för sig själv och arbetsgruppen.
 • Leda och motivera sin grupp.
 • Kommunicera mål och förväntningar till gruppen på ett tydligt sätt.

Konflikthantering

Tjänsten syftar till att med stöd från leg psykolog identifiera problembilden och få förslag på lösningar.

Utredning kränkande särbehandling

Tjänsten syftar till att med stöd från leg psykolog få hjälp att utreda om en kränkande särbehandling ur arbetsrättsligt perspektiv förekommit.

Föreläsning/workshop

 • Stresshantering
 • Sömn
 • Talängslan/presentationsteknik
 • Onlineföreläsningar, se länk

Ergonomiföreläsning/rond

 • Ergonomiföreläsning
 • Ergonomirond
 • Onlineföreläsningar, se länk

Krishantering

 • Ledningsstöd
 • Avlastningssamtal i grupp
 • Individuell kristerapi

Är du intresserad utav någon av våra företagstjänster är du välkommen att kontakta oss på foretagstjanster@sophiahemmet.se